POINT 5 Ventilation


 

 

POINT 5 Ventilation använder sig av den tredje generationens CAD-teknologi med objektorienterade detaljer. Det är inte bara linjer utan objekt med egenskaper. Programmet använder sig av ett huvudverktygsfält från vilket alla kommandon kan nås. Detta verktygsfält kan även delas upp i mindre verktygsfält och "läggas ut" för de kommandon som används mer frekvent.

Objektorientering

Objektorienteringen medför ett snabbare och enklare sätt att projektera på. Eftersom programmet har information bakom objekten kan denna information utnyttjas under projekteringens gång. Funktioner som används mycket effektivt i detta sammanhang är Textning, Kopiering, Dimensionsändringar samt kommandot Byt detalj. Genom funktionen Information, plockas enkelt den information fram, som den valda detaljen innehåller.

Inställningar

Före projektering påbörjas, bör ett antal inställningar ske som underlättar projekteringen. Det definieras olika system, för vilka det bestäms redovisningsfärg på skärmen, materialval, utförande och täthetskrav för från- och tilluftssystemen.
Ytterligare uppgifter som bör matas in före projekteringsstart, är definitioner av ritplan med tillhörande information om plushöjder och arbetshöjder. Arbetshöjden delas upp i skikt där olika linjetyper gäller enligt standard.

Redigera

Under detta verktygsfält finns för programmet anpassade kommandon för kopiering, array kopiering och förlängning av detaljer, men även AutoCADs vanliga redigeringskommandon kan användas.
Kopiering kan göras av en detalj eller ett delsystem och enkelt infogas i ett annat befintligt kanalsystem. Dimensionerna på den kopierade detaljen anpassas automatiskt till den kanaldel som den infogas i.
Den grafiska detaljeringsgraden kan styras under respektive kommando, men kan redigeras enkelt genom kommandot redigera utseende.
Vidare finns möjligheter att styra om isolering skall redovisas grafiskt eller ej. Om isolering ej skall redovisas grafiskt kommer den ändå att ingå i mängdningen. Denna sort av redovisning är lämplig vid utrymmesbrist på ritningen eller när ritningen skall vara enkel och lättläst.
Kanaler med fel dimensionsval, kan ändras med enkla medel. Kommandot som används ändrar dimension på kanalen, samtidigt anpassas de detaljer som är applicerade på kanalsträckan.

Vyer

Vyer kan lätt skapas med det "egna kommandot" under POINT 5 Ventilation. Vyerna skapas med en baspunkt och den valda delen av ritningen inzoomas, vilket underlättar sökningen efter aktuellt arbetsområde på ritningen. Det finns även möjlighet att använda det vanliga AutoCAD kommandot för vyer.
För utvalda detaljer skapas sektioner på ett sätt som "filtrerar" vyn, d v s endast vald del av systemet presenteras. Vilket innebär att ett främre och ett bakre klipplan väljs som skärmar av andra delar av ritningen för att framhäva önskvärd detalj.

Textning

När text skall skrivas in på ritningen, väljs endast detalj för att de förvalda uppgifterna för detaljen skall skrivs ut. Med denna typ av textning, undviks det monotona arbetet. Textningen blir väldigt effektivt, samtidigt erhålls en kvalitetssäkring. De uppgifter som ingår i textflaggan, definieras i en mall. Exempel på information som kan ingå i mallen är dimension och vald isolering på kanalen. Det finns givetvis möjlighet att definiera ett flertal olika mallar för text, innehållande mer eller mindre utförlig information.

Markeringar

För en god planförståelse finns det symboler som visar luftflödesriktning, från och tilluftsmarkeringar eller höjdförändringar som gör det enkelt att se en tredje dimension även i plan.

Mängdning

Alla objekt i en ritning kan littreras och mängdförtecknas. Mängdningsresultatet väljs att antingen skrivas ut till ritning eller fil. Filen kan enkelt importeras i t ex Microsoft Excel för vidare hantering. Vad som skall ingå i Litterat väljas fritt med hjälp av de rubriker som valts i mallen för respektive detalj.

Produktkatalogen

Grunden för all projektering med POINT 5 Ventilation finns i Produktkatalogen. Här finns alla dimensioner och schematiska bilder för de olika detaljerna upplagda i en lättöverskådlig hierarkisk struktur. Denna information kan sparas i olika databaser, som i sin tur kopplas till en projektprofil för ett visst projekt.
I Produktkatalogen medföljer databasen POINT, med produkter från ABB, Lindab, Halton, Stifab & Farex, Klimatbyrån, Auranor (norsk), NVP (norsk), Netavent (dansk) samt POINTs egna produkter. I Produktkatalogen finns det även möjligheter att lägga till egendefinierade detaljer, som sparas där efter eget behov.

 

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.