NovaPOINT Järnväg

 

NovaPOINT Järnväg är ett CAD-verktyg för planläggning och projektering av järnvägars sträckning. Modulen kan användas för alla plannivåer. Tillsammans med de andra markmodulerna i NovaPOINT-konceptet utgör modulen en plattform för komplett projektering, inklusive projektering av broar, tunnlar, byggnader, vägomläggningar och 3D-visualiseringar. Järnvägsmodulen anpassas successivt till svenska normer.


Spårteknik

Konstruktion av horisontalgeometri kan utföras med interaktivt val av önskade kurvkombinationer, som både placeras och formas dynamisk. Den för tillfället valda lösningen presenteras grafiskt på skärmen. För optimal linjeföring kan geometrin justeras antingen genom direkt dynamisk ändring av radier, klotoider och fixpunkter eller med dialoger som visar aktuella element-parametrar. Tvärsektion av terräng kan genereras direkt under konstruktionsskedet för lägeskontroll och optimering av geometrin. Längdprofil konstrueras dynamisk. I övrigt finns alla basfunktioner för geometrikonstruktion som i Väg Bas. Det sker en löpande kontroll mot dimensioneringsparametrarna under projekteringen. Programmet meddelar om parametrarna överskrids. Kraftfulla funktioner för projektering och redigering av spårväxlar och spårslingor ingår. Standardväxlar finns tillgängliga i bibliotek. I kurvor beräknas avviksradien automatiskt

Kontaktledningsanläggningar

Modulen har automatisk utplacering av mastfundament och master enligt regelverk. I tillägg finns kraftfulla redigeringsfunktioner där användaren får information om kontaktledningsobjekten.

Signalanläggningar

Det finns automatisk utplacering av ljussignaler och ATC-baliser enligt regelverk, med automatisk generering av schematiska signal- och ATC-baliseplaner. I tillägg finns kraftfulla redigeringsfunktioner där användaren får all information om ljussignalerna.

3D

Som ett resultat av projekteringen produceras rutnäts- och triangelmodeller av terrängen och projekterade anläggningar. Möjlighet finns att generera trådmodeller och ytmodeller. Överföringen av alla data till 3D STUDIO är enkelt och avancerade 3D-modeller, fotomontage och animationer kan tas fram.

Över-/underbyggnad

Normalsektioner för över-/underbyggnader bestäms parametriskt eller grafiskt (ritning).
Upp till 6 spår med olika profillinjer kan ingå i tvärsektionen. Plattformar, stängsel och bullerskydd kan läggas in.

Systembibliotek

Över 300 standardritningssymboler för spår, signaler, kontaktledningar och tele/IT är tillgängliga via systembiblioteket.

Uppritning

Programmet kan rita upp geometriska eller schematiska data. Standardjärnväg eller egendefinierade påskrifter kan användas. Programmet har automatisk generering av ritningar för plan/sektion, tvärsektion, normalsektion, schematisk plan och massprofiler

Utskrifter

Alla relevanta data kan skrivas ut på digitalt format eller på papper. Exempel på data som kan skrivas ut är; massa- och mängdberäkningar, horisontal- och vertikalkurvatur, utsättningsdata, utskrifter för generering av lyftschema, masttabeller, etc.

CADPOINT - ViaNova

NovaPOINT Järnväg är ett resultat av samarbetet mellan CADPOINT AB och ViaNova AS. NovaPOINT Järnväg anpassas efter lokala krav och standards, i tätt samarbete med användare och myndigheter.
Tillsammans är vi idag de viktigaste CAD-leverantörerna till den nordiska bygg- och anläggningsbranschen.

 

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2000-12-01 11:44

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.