POINT Väg 2


POINT Väg är en produkt för projektering av gator och vägar eller andra långsmala kroppar så som järnvägar och kanaler etc. Du framställer i huvudsak plan-, profil-, sektionsritningar samt 3D-perspektiv för presentationer. Dessutom erhåller Du erforderliga uttsättnings- och sektionsdata, mängder samt massöversiktsdiagram.


Point Väg är uppdelad i två delar. Väg 1 innehåller funktioner för att konstruera plan-, och profilritningar. Väg 2 innehåller allt som finns i Väg 1 samt terrängmodell, mängdberäkning, tvärsektioner samt utsättningsdata. Väg 1 beskrivs separat.

TERRÄNGMODELL

I programmet finns en snabb terrängmodell av triangeltyp med obegränsat antal punkter. Terrängprofiler och sektioner kan skapas ur triangelmodeller eller ur skärningar med mätta linjer samt från traditionell avvägning.

NORMALSEKTION

Normalsektionen definieras på ett flexibelt sätt och ger möjlighet att konstruera vägar med två eller flera körbanor, vägar med bredvidliggande vägar med egen linje- och profilföring, vägdiken med egen profil, olika släntlutningar baserat på schakt- eller fyllnadsdjup och material, brutna innerslänter och grunda diken, trappningar av ytterslänt mm.

MÄNGDBERÄKNING

Programmet beräknar tvärsektioner med valfria intervall på olika delar av vägen. Du kan hantera modeller över fyra olika material t ex jord, befintlig vägkropp, morän och berg. Flera modeller kan användas för ett material på olika delar av vägen.

Matjords-/vegetationsavtagning kan definieras. Volymberäkningen kan begränsas att bara ske inom en viss yta. Alla parametrar som används vid mängdberäkningen sparas så att beräkningen kan göras om eller förändras.

REDOVISNING

Med POINT Väg kan följande listor skapas: mängdrapport, fluktutsättnings- och sektionsberäkningsdata, linjeberäkningar, samt listor med höjder, avstånd och lutningar från valfria punkter från tvärsektionerna. Yt-, volyms- och massdispositionsdiagram med ackumulerade mängder kan skapas. Linjer från valfria punkter i tvärsektionsritningar kan ritas i plan. Tvärsektionsritningar med uppgift om schakt- och fyllnadsvolymer skapas automatiskt.

3D OCH VISUALISERING

Du kan lätt skapa 3D-modeller för perspektivstudier eller "körningar" utefter vägen. 3D-modellerna kan även användas som underlag i visualiseringsprogram.

Produkten är utvecklad av Cadpoint AB och Svensk Byggnadsgeodesi i samarbete med Scandiaconsult. Dessutom har personer från KM, SCC, Konsultföretaget GF, Köping och Umeå kommuner samt Vägverkets produktiondivision deltagit i utvecklingen.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.