NovaPOINT Väg


Nova POINT, vårt nya vägprogram är nu översatt till svenska, anpassat till svensk standard och har svenska manualer. Produkten innehåller svenska kodlistor, kartsymboler, Coord, KAB, lagerstruktur motsvarande POINT Väg, POINT-utseende på väglinjer, profilformulär, tvärsektioner samt rapporter. De NovaCAD-applikationer som är översatta är Karta och Väg Pro. Vägprogrammet innehåller tre större delar; Terrängmodell, Väg och Konstbygg.


TERRÄNGMODELL

Gemensamt för alla moduler i NovaPOINT-systemet är en projektdatabas, Quadri, vilken också kan betraktas som terrängmodell. I projektdatabasen lagras befintlig terräng, kartunderlag och projekterade objekt, exempelvis vägar. All information finns i denna databas, inte i ett antal koordinatfiler eller ritningar. I princip kan man ha all information; väg- VA-,hus, skyltar mm på ett ställe istället för på ett antal filer.

En väg som är projekterad kan sparas ned i databasen och ingå i terrängmodellen som befintlig terräng.
All information som läses till Terrängmodellen kodas på två sätt;
1. Kod som beskriver vad linjen/punkten är för något dvs en vägmitt, hushörn,nedstigningsbrunn osv
2. Gruppnummer vilket "klumpar ihop" information till en grupp. En grupp kan vara en inmätning från en viss dag, en grundkarta , den väg som håller på att projekteras osv. Utöver gruppnumret kan varje grupp ges en Nivå. Denna kan liknas med prioritet, dvs grupper med högre nivå kommer att ersätta de med lägre nivå i de fall de överlappar varandra, negativ nivå är skikt under markyta.

Allting i terrängmodellen har alltså en kod samt tillhör en viss grupp. Man kan välja att ha olika koder och grupper aktiva. Detta gör att man kan göra beräkningar över samma område men använda olika indata.

VÄG

Automatisk generering av normalsektioner utifrån givna dimensioneringsvärden såsom vägklass, årsdygntrafik samt hastighet. Möjlighet till att beskriva terrassen som en egen yta.
Dynamisk linjeberäkning där alla parametrar förändras i realtid då man flyttar element.

Anpassning till befintlig väg. Många vägprojekt består i att delvis använda befintlig väg . Det kan vara frågan om att bara bredda/förstärka den gamla vägen under en viss sträcka. Genom att i terrängmodellen koda den gamla vägens kantlinjer med en särskild kod kan programmet massberäkna den nya vägen utgående från vissa mått som matas in. Det kan vara att man skall schakta bort en halvmeter på den gamla vägens kanter men behålla det övriga o.s.v

Körspårsmallar där man ritar en Polyline som beskriver körlinjen för valt fordon. Man kan dessutom redigera fordonets längd, axelavstånd, överhäng mm. Programmet ritar upp platsbehovet på ritningen i AutoCAD.
Funktion för beräkning av cirkulationsplats enligt svensk norm. Siktbehov i korsningar.

KONSTBYGG

Modul för framställning av 3D-modeller av broar, tunnlar eller utplacering av belysningsstolpar och räcken.
Med konstbygg kan man knyta valfritt konstruktion till vägen. Konstruktionens tvärsnitt följer vägens horisontal- och vertikalkurvatur, skevning och bredd. Interpolering mellan bestämmande sektioner i konstruktionen kan göras enligt polynom eller parabel. Exempelvis brovalv kan härigenom få ett korrekt utseende.
Utplacering av AutoCAD-block med bestämt intervall längs vägen.
Funktion för att ta ut listor över koordinater för valfria punkter i konstruktionen.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.