POINT User Group


 

 

PUGs mål och syften är att utgöra referensgrupp i utvecklingen av POINTs applikationer, att sprida CAD-kunnande bland medlemmarna genom information i medlemsblad, i regionala seminarier och som deltagare i IT-Bygg relaterade konferenser.

PUG bildades 1990 på initiativ från industrin och kom snabbt att bli den största CAD användarföreningen i Sverige. Idag kan PUG räkna in ca 200 medlemsföretag och antalet har ökat för varje år.

PUGs organisation består av en styrelse som väljs vid ordinarie årsmöte i mars. Styrelsen består av ordförande, sekreterare samt 4 representanter för Bygg-industrin. Av verksamhetsskäl är kanslit samlokaliserat med Cadpoint AB, Borås.

PUG utger tillsammans med Cadpoint AB ett medlemsblad som distribueras månadsvis till alla medlemmar. Samarbetet med Cadpoint i detta sammanhang gör att vi tillsammans kan delge senaste nytt avseende utveckling, tips & trix, utbildning, nya rön, inlägg i form av artiklar mm.

PUG är en viktig part i utvecklingen av marknadsanpassade CAD applikationer för Bygg-sektorn. Det är vi som har den professionella kunskapen om:

  • Vilka funktioner som CAD-applikationerna skall innehålla.

  • Vilken arbetsmetodik som dessa funktioner skall arbeta efter.

  • Vilka indata som behövs till funktionerna och när i tiden (projekteringen) som
    dessa kan fastställas.

  • Vilka utdata som skall levereras och till vem.

  • Vilken struktur utdata skall ha för att andra parter i Bygg-processen skall kunna nyttja den på mest effektivt sätt.

PUG-informationen skrivs för att passa alla - dvs vissa delar är inriktade på projektet, och hur du som projektansvarig på bästa sätt administrerar ditt projekt, andra delar redovisar hur vissa typer av vanliga fel eller brister avhjälps, hur du effektivast utför vissa kommandon eller utför vissa uppgifter. Informationen är självklart också inriktad på att förbereda dig som användare på kommande produkter eller hur du utnyttjar olika produkter som byggteknikern vanligen har till sitt förfogande.

PUG vet att du som projektör ofta är ensam om att få lösa CAD-tekniska uppgifter på egen hand. Bygg-marknaden är inte varit rosad vilket också speglats i utbildningen av dig inom CAD-teknik. PUG utgör som användareförening ett vattenhål där du kan förkovra dig genom debatter, inlägg och på anordnade seminarier.

PUG-medlem blir du genom att sätta in 1400:- på PUGs postgironummer 4337621-9 och ange företag, namn, ort och bransch.

 

 

 

 

Point User Group, PUG
c/o KD-Teknik AB
Box 143
731 23 Köping
Tel: 0221-25730
Fax: 0221-17942

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:33

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.