NovaCAD Veg Standard


NovaCAD Veg Standard er et DAK-verktøy for konstruksjon og design av veger og gater på alle plannivå. NovaCAD Veg Standard er et prisgunstig alternativ uten kryss, kunstbygg og den avanserte 3D funksjonaliteten som du finner i NovaCAD Veg Utvidet. Jernbane, Bru/kunstbygg og Trafikkstøy er andre NovaCAD produkter som kan supplere Veg Standard etter behov.


Prosjekteringsunderlag

Kart og Geodata som viser dagens situasjon i prosjekteringsområdet håndteres av terrengmodellen TMOD. I likhet med kart- og landmålingssystemet Vesla Geonor, er databasen QUADRI også valgt som kart og geodatabase i NovaCAD. Med den store utbredelsen som Vesla Geonor systemene har i Norge gir dette den fordelen at man i de fleste situasjonene kan prosjektere på grunnlag av en allerede ferdig etablert geodatabase. Nye geodatabaser kan etableres med data fra ASCII filer på ulike formater, som SOSI, KOF og DXF.

Terrengmodellen håndterer alle de mest benyttede prinsippene for terrengmodellering. Rutenett-, triangel- eller primærdatamodell velges ut i fra hva som passer best i den aktuelle situasjonen.

Data kan grupperes og gis ulik prioritet, slik at systemet alltid kan velge ut de data som har best nøyaktighet i et aktuelt område. Plankart for fritt valgte utsnitt tegnes opp symboler og streker etter norske kart-standarder. Terrengprofiler kan genereres på langs og på tvers av fritt valgte linjer, eller mellom fritt valgte punkter, og tegnes opp for en enkel og rask interaktiv design og konstruksjon av veg- og gateprofiler.

Linjeføring

Med et plankart som utgangspunkt, og all funksjonalitet fra AutoCAD tilgjengelig, plasseres nøkkelelementer for den ønskede horisontalkurvaturen. Med dynamisk valg av forhåndskonstruerte nøkkelelementer, i kombinasjon med parametrisk styring og design av mellomliggende elementer, beregnes og tegnes en komplett horisontalkurvartur, med eller uten klotoider.

Konstruksjon og design av vertikalkurvatur foretas med utgangspunkt i et lengdeprofil av terrenget i aktuell trasé. På dette konstrueres vertikalkurvaturen i en kombinasjon av dynamisk og parametrisk design. Valgte løsninger vises kontinuerlig grafisk på skjerm og hele prosessen kan foretas uavhengig av strekninger knyttet til ulike tegningsutsnitt.

Vegmodellering

Trafikkdelen av veg- og gateprofilet utformes ved bruk av parametre for bredde og tverrfall, eller ved bruk av avgrensningslinjer i horisontal og vertikalplanet. Overbygning bygges opp av inntil fem lag, med fritt valgt tykkelse i de ulike delene av veg- og gateprofilet.

Helling på skjæringsskråninger endres automatisk avhengig av om vegen f. eks.ligger i jord eller fjellskjæring. Likeså kan dypsprenging, med valg mellom takfall og ensidig fall, legges automatisk inn i fjellskjæringer. I fjellskjæringer kan også fjellhylle legges inn med automatisk breddejustering avhengig av skjæringshøyde.

Overgangen mellom vegskråning og terreng kan gis en avrundet utforming for bedre estetisk tilpasning mot eksisterende terreng.

Tegningsproduksjon

For effektiv tegningsproduksjon benyttes en tegningsgenerator som automatisk genererer tverrprofiltegninger og plan-og profil-tegninger. Tegningene illustreres lett med kjøretøy og myke trafikanter fra medfølgende tegningsbibliotek. Detaljutsnitt av overbygning tegnes enkelt og automatisk, på grunnlag av gitte materialer og tykkelser. Prosjekterte veger og gater presenteres med tverrprofiltegninger i ønskede intervaller. Detaljeres videre om ønskelig med veg og gateutstyr fra medfølgende tegningsbibliotek.

Rapporter

Standardutskrifter som gir de mest brukte rapportene med data som viser ulike masser og arealer, samt stikningsdata for de viktigste punktene i et veg- og gateprofil. Videre bearbeiding av rapporter gjøres enkelt ved at alle rapporter kan tas ut på ASCII filer, som på en enkel måte kan hentes inn i de mest brukte regneark og tekstbehandlingssystem. Plan og profiltegninger bygges opp av fritt valgte planutsnitt, som sammen med lengdeprofil for samme utsnitt, enkelt settes sammen til komplett tegning med tittelfelt, nordpil og tegningsskala.

  

Tilbake til Terreng & Infrastruktur.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.