NovaCAD Veg Utvidet


NovaCAD Veg Utvidet er et DAK-verktøy for konstruksjon og design av veger og gater på alle plannivå. Sammenliknet med NovaCAD Veg Standard har dette produktet utvidet funksjonalitet for design og konstruksjon av kunstbygg og kryss, samt en del andre funksjoner som forenkler og effektiviserer prosjekteringen av samferdselsanlegg. Produktet omfatter også kraftige funksjoner for framstilling av 3D mod-eller av terreng og prosjektert anlegg. Jernbane, Bru/kunstbygg og Trafikkstøy er andre NovaCAD produkter som kan supplere Veg Utvidet etter behov.


Kunstbygg

Kunstbygg designes og konstrueres ved at et tverrsnitt med kjent form tilkobles et fritt valgt punkt i vegprofilet. I et annet vegprofil kobles et tilsvarende tverrsnitt til samme punkt. En avansert parmetrisk designprosess former mellomliggende tverrsnitt ved at hver enkelt del av tverrsnittet interpoleres lineært, eller etter en eller flere av i alt fem matematiske utrykk for parabler. Samtidig som at tversnittet kontinuerlig endrer form fra profil til profil, vil plasseringen følge tilkoblingspunktets forflytninger langs veglinjen. Flere kunstbygg konstruksjoner kan kobles til samme veg- og gateprofil, eller endog kobles til en annen kunstbygg konstruksjon i vegprofilet.
Vanlige tverrsnitt for tunneler, kulverter og bruer ligger ferdig i et medfølgende bibliotek. Biblioteket kan enkelt utvides med nye tverrsnitt, som lages og justeres med standard AutoCAD kommandoer for tegning og editering av polylines.

Visualisering

Prosjekterte veger og eksisterende terreng føyes automatisk sammen til en enkel, men svært illustrativ 3D modell, som viser de prosjekterte veger i terrenget. Modeller av hus og trær flyttes lett fra 2D til 3D ved at den tredje dimensjonen hentes fram i form av høyder fra prosjektets terrengmodell. 3D modeller av kunstbygg, som bruer, kulverter og tunneler, designet og konstruert med kunstbygg funksjonaliteten kan lett modelleres automatisk på grunnlag av gitte data for tverrsnittene, og hvordan tverrsnittet varierer. Veg og gateutstyr som rekkverk og lysstolper plasseres med ønskede intervall automatisk langs en veglinje.

Kontroll og analyse

Koteplaner for det prosjekterte anlegget kan genereres. Med en koteplan vil en kunne avsløre uheldige løsninger som f.eks dårlig resulterende fall, eller endringer i tverrfall som medfører skjemmende svanker. I kryss og langs frie vegstrekninger kan siktforholdene beregnes og kontrolleres opp mot de krav som, ønskes oppfylt.

Veg og gatekryss

Hurtig parametrisk konstruksjon av komplette standardiserte T-kryss, X-kryss og rundkjøringer, der alle deler i krysset er utformet og innbyrdes plassert etter gjeldende vegnormaler. Geometrilinjer koordinatbestemmes automatisk, og all data for krysset kan behandles som en helhet. Valgt utforming tegnes umiddelbart opp i samsvar med brukerens egne ønsker og normer for krysstegninger. Det finnes en egen «verktøykasse» for utarbeidelse av 3D-geometri med tilhørende grøfter og skråninger.

Linjeføring

Med NovaCAD Veg Utvidet kan design og kontruksjon av horisontalkurvatur utføres med interaktivt valg av ønskedekurvekombinasjoner, som både plasseres og formes dynamisk. Den i øyeblikket valgte løsning blir kontinuerlig presentert grafisk på skjermen. For optimal linjeføring kan kurvaturen justeres enten med dialoger som viser aktuelle linjeføringsparametre, eller ved direkte dynamisk endring av form og plassering av elementer og kurvekombinasjoner.

Vegmodellering

Design og konstruksjon av vegoverflaten er automatisert, og utførs med utgangspunkt i de data som er gitt i dimensjoneringsparameterne. Med den valgte lijeføringen kan alle parametrene for overhøyde og breddeutvidelse settes opp for hele eller deler av den aktuelle linjen. Planeringen av sideterrenget utformes enten som et plan parallelt med vegoverflaten eller ved egen detaljert beskrivelse av bredder og tverrfall uavhengig av vegoverflaten. Der linjeføringen går i egen tilknytning til eksisterende veg kan overnygningen legges ut med utomatisk variasjon i lagtykkelser for best mulig utnyttelse av eksisterende vegkropp.

Rapporter

En rapportgenerator gjør det mulig å få presentert rapporter med layout og innhold nøyaktig tilpasset behovene i det enkelte prosjekt.

  

Tilbake til Terreng & Infrastruktur.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.

Tilbake til Produkter.