POINT 5 Arkitekt


 

 

POINT 5 Arkitekt är tredje generations CAD program, där de olika delarna i en ritning utgörs av objekt med egenskaper knutna till sig. Egenskaper som är fördefinierade i programmet eller som du själv definierar, allt efter behov. På så sätt kan du t ex. skapa en vägg med en viss brandklass, vissa material, vill ljudklass mm, som du sedan använder löpande i ritningen, i projektet, globalt inom företaget etc.

Huvudfunktioner

POINT 5 Arkitekt är den nya generationens CAD program där Ni kombinerar utryckfullheten i den handritade skissen med noggrannheten och precisionen i CAD ritningen. Ni börjar med att skissa upp Er modell för att sedan allt efter som bygga vidare på den med information om material mm. Ni väljer själv hur mycket information som skall finnas med från början. Är inte alla detaljer kända eller om de ändras utefter vägen kan Ni enkelt lägga till, bygga vidare eller redigera allt efter som projektet växer. Tanken är att Ni i första hand skall kunna koncentrera Er på att bygga upp ritningen.
I POINT 5 Arkitekt finns en stor mängd fördefinierade objekt, exempelvis bjälklag, pelare & balkar, väggar, fönster & dörrar, mm samt ett stort antal inrednings symboler för kök, WC/bad, vardagsrum, kontor mm. Samtliga symboler är ritade för såväl 2D som 3D presentation.

Objektorientering

POINT 5 Arkitekt bygger vidare där POINT 4 lämnade.
Just det faktum att vi först definierar byggdelens typ, uppbyggnad och egenskaper samt att vi dessutom byggt funktioner för att rationellt rita och redigera, är det vi menar när vi säger att POINT 5 Arkitekt är objektorienterad.

Genom att börja med objektdefinitionerna, t ex ange byggdel, t ex. vägg, ange byggdelstyp, t ex. bärande innervägg, ange egenskaper, t ex. höjd, material och materialtjocklekar, brand- och ljudklass, mm så bygger ni upp byggdelstyper som ni kan lagras och användas antingen i din ritning, i ditt projekt eller globalt inom ditt företag.

Ett av våra nya kommandon, "Rita som" medger att ni bara behöver peka på ett befintligt objekt så ärvs alla egenskaper som detta objekt har och ni kan direkt peka ut var det nya objektet skall ritas.

Skulle Ni vilja ändra på ett redan definierat objekt använder Ni "Redigera objekt", ett kommando som direkt tar dig till rätt dialogbox för redigering för just den utvalda byggdelen. Motsvarande funktionalitet finner ni på alla våra objekt.

3D och perspektiv

Att skapa en ritning i 2D är en sak, men att kunna se och redigera modellen i 3D är avgörande för dess slutliga utformning. I POINT 5 Arkitekt kan Ni med hjälp av "Redigera vy" lätt förflytta Er mellan 2D och 3D. Ni ser med en gång effekterna av Er förändringen av grundritning i 3D-modellen och kan enkelt redigera och testa nya idéer. I denna funktion kan Ni även välja olika detaljeringsgrader på ritningen. Också denna funktion följer POINT 5´s grundkoncept, genom att den utgår från en och samma ritning, Ni visar endast olika presentationer av samma grundmodell. En 3D modell i POINT 5 Arkitekt utgör ett mycket bra underlag för visualisering i program såsom AutoVision och 3D Studio Max/VIZ.

Sektioner och fasader

Från 3D-modellen kan Ni lätt ta fram sektioner, fasader, elevationer och uppställningar för dörrar, väggar, fönster, kök mm.

Detaljritningar

För att förenkla arbetet inom arkitektkontoret med att skapa detaljritningar finns ett stort antal detaljer av limträ, isolering, plåtprofiler, tegel, trä, lister stål- och plåtprofiler, mm.

Littrering och Mängdförteckning

Nya och effektiva funktioner finns nu i POINT 5 för att littrera alla objekt och entiteter i ritningen. Funktionen fungerar som objekten, dvs. du inleder med att specificera hur ditt littera skall se ut. Vi kallar detta "Littera stilar". Med POINT 5 följer en standard stil som du enkelt kan kopiera och ändra vart efter projekten kräver olika struktur på litterat.

Ett nytt fält har tillkommit i våra objektdialoger där du kan ange littera. POINT 5´s standard stil gör att littera och objektdefinitionen, t ex "Enkeldörren D 700" ger litterat "D 700". Du kan lätt ändra litterat genom att skriva in ditt eget littera. Du kan också skapa en egen litterastil och där ange strukturen på litterat och vilka fält som skall utgöra litterat. Har du valt att en egen litterastil skall gälla kan du ej ändra litterat i dialogen, det styrs helt från valda egenskaper.

Tack vare objektorienteringen kan Ni nu snabbt få fram en mängdförteckning av ritningens / modellens ingående littrerade objekt och vilka egenskaper de har. I POINT 5 Arkitekt finns två metoder för att mängdförteckna ritningens / modellens innehåll, dels en "snabb-listfunktion" som ögonblickligen listar uppgifter om alla ritade objekt, dels en mer avancerad funktion som medger att Ni skriver ut informationen enligt fördefinierade mallar till en textfil som sedan kan vidarebearbetas i t ex kalkyl- eller ordbehandlingsprogram.

 Areaberäkningar

I POINT 5 finns en funktion som beräknar olika typer av ytor. Liksom "Littrering" så använder sig denna funktion av "Areastilar" som definierar hur olika yttyper skall beräknas. I POINT 5 Arkitekt finns 4 olika standard stilar för bl.a. beräkning av Nettoarea, Bruttoarea och Lokalarea. Du kan enkelt skapa egna areastilar.

Funktionen innefattar rutiner för att lägga till respektive dra ifrån ytor, dela ytor mm. Ni kan ställa in funktionen så att t ex. fastighet, byggnad och våningsplan kan nyttjas som prefix i samband med rumsnumrering, t ex. A1-12-123, vilket skulle kunna stå för fastighet A, byggnad 1, våningsplan 12 och rum 123.

 

Tillbaka till Bygg.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.