CAD på bygget


 

 

Bakgrund

Sedan lång tid tillbaka sker projektering av hus och industri med hjälp av persondatorer och CAD-program. Resultatet blir ritningar som distribueras på papper till byggarbetsplatsen.

På de flesta byggarbetsplatser finns idag datorer som används för t ex att skriva protokoll, brev, beställningar och till olika kalkyler. Ute på arbetsplatsen kan digitala ritningar utnyttjas på flera sätt.

Cadpoint har sedan 10 år tillbaka varit leverantör av CAD-program till skandinaviska projektörer. Det finns idag 20.000 installerade system i dessa länder vilket innebär att du kan räkna med att CAD materialet i just det projekt du just nu arbetar med är utfört i POINT.

Vid diskussioner med flera, både stora och små, entreprenadföretag har det visat sig att följande punkter hör till de viktiga delarna för att en CAD-applikation ska fungera som ett bra verktyg ute på en byggarbetsplats.

Areamängdning

Ofta vill man ute på en byggarbetsplats beräkna areor för att få reda på hur mycket material som behöver beställas och hur mycket det kostar. Behoven är att enkelt kunna räkna ut golv-, tak- och väggareor med ritningen som underlag. Detta kan göras från en pappersritning. Fördelen med att utnyttja digitala ritningar som underlag är att det räcker att peka ut den aktuella ytan. Programmet kommer därmed att räkna ut areor för golv-, tak- och väggar. Till varje area kan sedan kopplas pris per kvadratmeter, etc. Resultaten kan genereras till olika typer av rapporter, kalkyler, mängdbeskrivningar.

Presentationsunderlag

Man ska enkelt kunna komplettera en ritning med inredningssymboler för att folk som inte är vana att läsa ritningar lättare skall förstå ritningen. Om det t.ex. är fråga om en ombyggnad där beslut skall fattas på plats, så kan man ta fram ritningen och lägga in ett konferrensbord eller någon annan möbel som gör utrymmes behovet lite klarare.

Arbetsberedning/LPP

Det digitala materialet/CAD ritningarna kan vara underlag för arbetsberedning.
Det går enkelt att skriva ut en arbetsritning på ett rum eller annan lämplig arbetsmängd.

På byggarbetsplatsen tas en befintlig ritning, man väljer en detalj och kompletterar denna - LPP-lösningar (löses på plats). Den kompletterade ritningen skrivs ut och skickas till aktuell leverantör eller UE. Man kan enkelt dokumentera tilläggsarbeten, ändringar och fel. Detta är till nytta både när det gäller diskussioner om vad som ska betalas extra, och som underlag till relationshandlingar.

Visa vald information

Visa den information man är intresserad av. Varje typ av information ligger i CAD-ritningen på något som kallas lager. Man kan på ett enkelt sätt släcka och tända lager eller grupper av lager, och på så sätt kunna få se på olika byggdelar. Det finns också funktioner för att släcka ett visst lager genom att peka på det.

Visa olika discipliner i olika färg

Det går att tilldela olika discipliner olika färg. Alla arkitektlager är vita, alla ventilationskanaler är gröna, etc. Funktionen ska göra det lätt att tyda t ex samordningsritningar, detta underlättar arbetet ute på en byggarbetsplats. Med hjälp av en vanlig färgskrivare kan ritningen skrivas ut i färg och man får ett mycket tydligt underlag för att förhindra kollisioner mellan olika installationer. Det blir naturligtvis ett utmärkt arbetsunderlag utskrivet per rum.

Relationshandlingar

Att skapa relationshandlingar. För att dessa ritningar skall kunna färdigställas av projektören på ett bra sätt krävs att en grundlig dokumentation sker redan på byggarbetsplatsen. Detta görs genom att man använder sig av funktionen för att rita revideringsmoln. Har man kompletterat med en dörr ritar man in dörren, ritar ett revideringsmoln runt och skriver in lämplig text.

Tilläggsarbeten

Med bättre dokumenterade tilläggsarbeten är det lättare att få betalt från beställare. Ett snyggt dokumeterat jobb är betydligt lättare att motivera.

Hur gör jag?

Du installerar POINT light Bygg och AutoCAD LT på din dator. Du går en kurs i grunderna i att använda detta program. Du begär på byggmöten att få ritningarna levererade på diskett. Sen är det bara att börja utnyttja fördelarna. Vi hjälper dig givetvis vidare om du så önskar.

  

Tillbaka till POINT Light.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.